Per a Pacients

Per a Pacients

Informació sobre TDApp

Estem desenvolupant TDApp que és una eina per facilitar la participació dels pacients i els seus familiars en la presa de decisions sobre el tractament del TDAH.

TDApp proporciona informació sobre el TDAH, els tractaments disponibles i els seus efectes adversos, i permet que les persones amb TDAH, juntament amb el seu metge, especifiquin les seves preferències pel que fa als objectius que volen assolir amb el tractament. Amb aquesta informació, TDApp identifica els medicaments que tenen major probabilitat per assolir els objectius desitjats.

TDApp permet que les recomanacions terapèutiques estiguin actualitzades i que s’adaptin a les característiques i preferències dels pacients.

Per què hem desenvolupat TDApp?

Idealment, les decisions clíniques s’han de prendre a partir de la integració de les millors proves científiques amb l’experiència clínica i els valors del pacient. Les guies de pràctica clínica són unes eines molt importants per ajudar en la presa de decisions clíniques ja que recullen un conjunt de recomanacions clíniques raonades a partir de l’anàlisi dels estudis disponibles.

Tanmateix, les guies de pràctica clínica presenten limitacions. En primer lloc, com que periòdicament es publiquen nous estudis, moltes guies de pràctica clínica contenen recomanacions que estan obsoletes al cap de poc temps de la seva publicació.

Una altra limitació és que les recomanacions de les guies de pràctica clínica sovint són molt generals i per tant no són directament aplicables a molts pacients.

Una última limitació de les Guies de Pràctica Clínica és que la participació dels pacients o els seus familiars és encara limitada.

TDApp és una eina que podria solucionar aquests problemes.

Què és TDApp?

TDApp és una eina que genera recomanacions terapèutiques automatitzades, basades en evidències científiques actualitzades, adaptades a les característiques del pacient i que incorpora les preferències del pacient i el clínic pel que fa a l’eficàcia i la seguretat del tractament. TDApp s’ha dissenyat per a ser utilitzada per persones amb TDAH.

TDApp té per objectius 1) millorar el coneixement dels pacients o els seus pares sobre el TDAH i els medicaments disponibles per al seu tractament, 2) apropar el pacient i el clínic a la formulació de recomanacions terapèutiques, 3) que les recomanacions terapèutiques s’adaptin a les característiques del pacient i es dirigeixin a assolir els objectius seleccionats pel pacient i el seu metge, i 4) realitzar recomanacions actualitzades perquè incorporen els resultats dels darrers estudis.

Per aconseguir aquests objectius, TDApp 1) proporciona informació sobre el TDAH i les intervencions terapèutiques farmacològiques, 2) permet que el pacient, juntament amb el metge, pugui decidir quines són les seves preferències pel que fa al benefici que es vol aconseguir i els efectes adversos que no vol presentar, i 3) utilitza la informació sobre els medicaments per al tractament del TDAH d’una base de dades que està constantment actualitzada.

Com funciona TDApp?

En un primer moment TDApp li proporcionarà informació sobre el TDAH, les seves repercussions, els medicaments disponibles i els efectes adversos que produeixen.

Un cop s’hagi familiaritzat amb aquesta informació, podrà indicar les seves preferències pel que fa als objectius que vol assolir amb el tractament i els efectes adversos que no vol experimentar. Per a això li demanarem que ens puntuï la rellevància de l’1 (molt poc important) al 9 (molt important) d’una sèrie d’objectius i d’efectes adversos.

És molt important que vostè discrimini la rellevància que li dóna a cada objectiu i efecte advers ja que això permetrà que TDApp recomani el tractament que té més probabilitat d’assolir les seves preferències.

Un cop hagi valorat la importància dels objectius del tractament i dels seus efectes adversos li demanarem que ens indiqui la seva satisfacció en quant a la claredat i utilitat de la informació que TDApp li ha proporcionat.

¿Utilitzar TDApp influirà en el tractament que rebré?

Com que TDApp es troba encara en fase de d’investigació, ni vostè ni el seu metge coneixeran les recomanacions terapèutiques que formula, de manera que TDApp no ​​influirà en les decisions que es prenguin sobre el seu tractament.

Accés al Formulari TDApp per a Pacients

TDApp ajuda a les persones amb TDAH o als seus familiars a participar en la presa de decisions que afecten al tractament del TDAH. Trieu les vostres preferències pel que fa als objectius que vulgueu aconseguir.

Accés al Formulari TDApp per a Pacients

TDApp ajuda a les persones amb TDAH o als seus familiars a participar en la presa de decisions que afecten al tractament del TDAH. Trieu les vostres preferències pel que fa als objectius que vulgueu aconseguir.

Patrocinadors i col·laboradors